Dokumenty dla Klienta

 

Informacje dotyczące usług maklerskich świadczonych przez Santander Securities S.A. oraz Biuro Maklerskie Santander Bank Polska S.A.

Szanowni Państwo,

w związku z przeniesieniem wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. na Santander Bank Polska S.A. (dawniej Bank Zachodni WBK S.A.), usługi maklerskie, z których Państwo korzystają w ramach Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska S.A. zostaną przeniesione do Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie. Pragniemy również poinformować, że Santander Bank Polska S.A. równolegle prowadzi proces nabycia akcji DB Securities S.A. i włączenia spółki do Grupy Santander Bank Polska S.A. W związku z tym DB Securities S.A. zmieni nazwę na Santander Securities S.A. Agentem Santander Securities S.A. będzie Santander Bank Polska S.A. W zakresie usług maklerskich obsługa będzie kontynuowana z zachowaniem dotychczasowych warunków. Zmiany będą dotyczyły w głównej mierze nazwy podmiotu świadczącego usługi maklerskie oraz jego agenta, co znajdzie odzwierciedlenie w regulaminach i innych regulacjach. Pragniemy jednak podkreślić, że nie wpłynie to na Państwa obsługę. Zmiany zaczną obowiązywać od 12 listopada 2018 r., pod warunkiem zarejestrowania podziału Deutsche Bank Polska S.A.

Co się nie zmieni

— Serwis internetowy: Makler (dotychczas db Makler) będzie dostępny pod dotychczasowym adresem www.dbmakler.pl (a od 12.11.2018 r. dodatkowo, również pod adresem www.bm.santander.pl), bez zmian pozostanie także sposób logowania i funkcjonalność.

— Strona internetowa: mogą Państwo stosować dotychczasowy adres www.dbmakler.pl oraz www.dbsecurities.pl. Po ich wpisaniu nastąpi automatyczne przeniesienie do aktualnych serwisów – odpowiednio www.bm.santander.pl oraz www.santandersecurities.pl

— Obsługa Call Center: numery telefonów pozostaną bez zmian.

— Placówki: sieć dotychczasowych oddziałów prowadzących obsługę maklerską nie ulegnie zmianie

Co się zmieni

— Stroną dotychczasowych umów zawartych przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. stanie się z mocy prawa Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.

— DB Securities S.A. zmieni nazwę na Santander Securities S.A. Zatem Państwa rachunek maklerski będzie prowadzony przez Santander Securities S.A.

— Rolę agenta firmy inwestycyjnej Santander Securities S.A. będzie pełnił Santander Bank Polska S.A. Zatem z obsługi maklerskiej będą Państwo mogli korzystać w sieci dotychczasowych oddziałów włączonych w struktury Santander Bank Polska S.A.

— Zmienią się adresy do korespondencji na następujące: Santander Securities S.A., ul. Pereca 1, 00-849 Warszawa oraz Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, pl. Andersa 5, 61-894 Poznań.

— Zmieni się sposób podziału prowizji maklerskich pomiędzy Santander Securities S.A. a Santander Biuro Maklerskie. Nie wpłynie to na wysokość kosztów ponoszonych przez Państwa. Tabela opłat i prowizji maklerskich Santander Securities S.A. oraz Santander Biuro Maklerskie (dotychczas Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. oraz Biura Maklerskiego Deutsche Bank S.A.) stanowi załącznik do niniejszego pisma.

— Regulaminy – zmiany wynikają głównie ze zmiany firm podmiotów świadczących usługi maklerskie. W załączeniu znajdą Państwo nowe regulacje, w których zaznaczone zostały wprowadzone zmiany:

– Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Santander Securities S.A. (dotychczas Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A.). Podstawa prawna zmian: § 98 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich DB Securities S.A.

– Regulamin świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń przez Santander Biuro Maklerskie (dotychczas Regulamin świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.). Podstawa prawna zmian: § 45 ust. 4 lit. a, b, d Regulaminu świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

– Regulamin sporządzania opracowań analitycznych przez Santander Biuro Maklerskie (dotychczas Regulamin sporządzania opracowań analitycznych przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.). Podstawa prawna zmian: § 15 ust. 1 Regulaminu sporządzania opracowań analitycznych przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. w zw. z § 45 ust. 4 lit. a, b, d Regulaminu świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

– Tabela opłat i prowizji maklerskich Santander Securities S.A. oraz Santander Biuro Maklerskie (dotychczas Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. oraz Biura Maklerskiego Deutsche Bank S.A.). Podstawa prawna zmian: § 45 ust. 4 lit. b i d Regulaminu świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. w zw. z § 98 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A.

Informujemy jednocześnie, że Santander Bank Polska S.A. po otrzymaniu Państwa danych osobowych stanie się ich administratorem. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Santander Bank Polska S.A. znajdują się w załączonej do niniejszego listu Polityce przetwarzania danych osobowych, która jest również dostępna na stronie www.santander.pl. W związku z przeniesieniem Państwa produktów do Santander Bank Polska S.A. przekazujemy również obowiązujący dokument – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Deutsche Bank Polska S.A.

DB Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000066290, NIP 637-01-18-719, kapitał zakładowy w wysokości 15.000.000 PLN (opłacony w całości). Członek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000022493, NIP 676-01-07-416, REGON 350526107, kapital zakładowy 2.651.449.384 PLN (opłacony w całości), LEI 529900CFOWM2V62I4634. www.santander.pl/integracja

Gdzie znajdą Państwo informacje i pomoc

Wszelkie informacje dotyczące procesu włączenia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. będą dostępne na stronie www.deutschebank.pl oraz na infolinii i w Oddziałach Deutsche Bank Polska S.A., a także na stronie www.santander.pl/integracja

- na infolinii pod numerem 801 18 18 18 * (Opłata wg obowiązujących stawek operatora).

- u doradcy: w placówce Deutsche Banku

Kiedy zmiany wejdą w życie

Zmiany opisane w niniejszym piśmie, w tym zmienione Regulaminy oraz Tabela opłat i prowizji zaczną obowiązywać od dnia 12.11.2018 r. – pod warunkiem zarejestrowania podziału Deutsche Bank Polska S.A.

W przypadku zmiany terminu rejestracji, o którym mowa powyżej, data wejścia w życie nowych regulacji ulegnie przesunięciu. Poinformujemy Państwa o tym umieszczając informacje na stronach internetowych www.deutschebank.pl oraz www.dbsecurities.pl.

Jeśli akceptują Państwo zmiany wprowadzone w załączonych dokumentach, nie muszą nas Państwo o tym informować. W przeciwnym razie, przed 12 listopada 2018 r. mogą Państwo skorzystać z uprawnień do rozwiązania umowy wskazanych w Regulaminach.

Gdzie znajdą Państwo informacje i pomoc

Wszelkie informacje dotyczące procesu włączenia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. będą dostępne na stronie www.deutschebank.pl oraz na infolinii i w Oddziałach Deutsche Bank Polska S.A., a także na stronie www.santander.pl/integracja

 

Informujemy, że w związku ze zmianą firmy (nazwy) domu maklerskiego na Santander Securities S.A. wszelkie dokumenty mające dotychczas zastosowanie do DB Securities S.A. mają zastosowanie do Santander Securities S.A., a w poniższych dokumentach informacje dotyczące DB Securities S.A. mają zastosowanie do Santander Securities S.A.

 

Santander_Securities_Broszura_Informacyjna_(obowiazujaca_od_12.11.2018_r).pdf

REGULAMIN_SWIADCZENIA_USLUG_MAKLERSKICH_PRZEZ_SANTANDER_SECURITIES_S.A._(od_12.11.2018).pdf

Regulamin_swiadczenia_uslug_maklerskich_DB_Securities_-_3.01.2018.pdf

Tabela_oplat_i_prowizji_maklerskich_Santander_Sec_S.A._oraz_Santander_Biuro_Makl_(od_12.11.2018).pdf

Tabela_Oplat_i_Prowizji_Maklerskich_DB_Securities_i_Biura_Maklerskiego-_3.01.2018.pdf

Polityka_zarzadzania_konfiktami_interesow_w_DB_Securities_S.A..pdf

Polityka_wykonywania_zlecen__DB_Securities_S.A._-_3.01.2018.pdf

Broszura_informacyjna_DB_Securities_-_obowiazuje_od_3_stycznia_2018(1).pdf

Strategia_zarzadzania_ryzykiem_w_DB_Securities_S(1).pdf

Wykaz_najlepszych_sysemow_wykonywania_zlecen_Raport_za_2017.pdf

Poradnik dotyczący rodzajów zleceń gieldowych

Broszura_Informacyjna_RODO_DB_Securities_Klienci.pdf

Broszura_Informacyjna_RODO_DB_Securities_Osoby_powiazane.pdf