Klasyfikacja EMIR

 

Klasyfikacja klientów

Rozporządzenie EMIR wymaga od grupy Deutsche Bank oraz swoich klientów, odpowiedniego sklasyfikowana celem wdrożenia standardów regulacyjnych.Podmioty podlegające przepisom Rozporządzenia EMIR są sklasyfikowane na dwie główne kategorie: Kontrahentów Finansowych (tzw. FC, z ang. Financial Counterparties) oraz Kontrahentów Niefinansowych (tzw. NFC, z ang. Non-Financial Counterparties). Kontrahenci Niefinansowi są z kolei podzieleni na dwie kategorie: NFC+ oraz NFC-.

Definicje

Zgodnie z Rozporządzeniem EMIR:1) Przez CCP należy rozumieć osobę prawną, która działa pomiędzy kontrahentami kontraktów będących w obrocie na co najmniej jednym rynku finansowym, stając się nabywcą dla każdego sprzedawcy i sprzedawcą dla każdego nabywcy.2) Przez FC należy rozumieć przedsiębiorstwa inwestycyjne, którym udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2004/39/WE, instytucje kredytowe, którym udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2006/48/WE, zakłady ubezpieczeń, którym udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 73/239/EWG, zakłady ubezpieczeń, którym udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2002/83/WE, zakłady reasekuracji, którym udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2005/68/WE, UCITS i odpowiednio, ich spółek zarządzających, którym udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE, instytucje pracownicznych programów emerytalnych w rozumienu art. 6 lit. a) dyrektywy 2003/41/WE oraz alternatywne fundusze inwestycyjne zarządzane przez zarządców alternatywnych funduszy inwestycyjnych, którym udzielono zezwolenia lub które zarejestrowano zgodnie z dyrektywą 2011/61/UE.3) Przez NFC nalezy rozumieć przedsiębiorstwo mające siedzibę w Unii, inne niż podmioty o których mowa w punktach 1) i 2).

Podział na NFC+ i NFC-

Tak jak było wspomniane powyżej, Kontrahenci Niefinansowi podzieleni są na dwie kategorie: NFC + i NFC-. Przynależność NFC do określonej grupy zależy od przekroczenia przez podmiot określonej wartości progowej. W sytuacji, w której średnie pozycje Kontrahenta Niefinansowego na określonych kontraktach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, w ciągu 30 dni przekroczą wspomniany powyżej próg, będzie on zobowiązany niezwłocznie poinformować ESMA (z ang. European Securities and Markets Authority) oraz właściwy organ nadzoru o tym fakcie. Przekroczenie tegoż progu oznacza przede wszystkim jednak, obowiązek centralnego rozliczania kontraktów pochodnych.

Typ kontraktu Wartość progowa
Kredytowe instrumenty pochodne 1 mld EUR
Akcyjne instrumenty pochodne 1 mld EUR
Instrumenty pochodne stopy procentowej 3 mld EUR
Walutowe instrumenty pochodne 3 mld EUR
Towarowe kontrakty pochodne i kontrakty pochodne inne niż wyżej wymienione 3 mld EUR
Klasyfikacja Deutsche Banku według Rozporządzenia EMIR

Poniżej prezentujemy klasyfikację Deutsche Banku dla każdego z podmiotów wchodzących w skład grupy w Europie w zakresie instrumentów pochodnych:

Mając na względzie powyższe uwagi, Santander Securities S.A. będzie sklasifykowana według rozporządzenia EMIR, jako Kontrahent Finansowy (Financial Counterparty).