Raportowanie Transakcji

Zgodnie z Rozporządzeniem EMIR, dzień 12 lutego 2014 roku jest spodziewanym dniem, w którym wejdzie obowiązek raportowania transakcji do Repozytoriów Transakcji.

Rozporządzenie EMIR wymaga aby Kontrahenci Finansowi oraz Kontrahenci Niefinansowi (zarówno NFC+ jak i NFC-) raportowali o szczegółach zawartych transakcji na instrumentach pochodnych (włączając w to również wszelkie informacje o zmianie bądź zakończeniu takowej transakcji) do zarejestrowanych Repozytoriów Transakcji. Zobowiązanie to rozciąga się zarówno na transakcje na instrumentach pochodnych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym (tzw. ETD, z ang. Exchange Trade Derivates), jak i na transakcje na instrumentach będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym. Zobowiązanie to znajduje zastosowanie do kontrahentów posiadających siedzibę na terytorium Unii Europejskiej. Podmioty oraz ich oddziały nie posiadające siedziby na terytorium Unii Europejskiej nie będą podlegać obowiązkowi raportowania.

Wszyscy kontrahenci podlegający obowiązkowi raportowania transakcji według Rozporządzenia EMIR będą zobowiązani do zarejestrowania każdego z podmiotów prawnych z ich grupy (zobowiązany do raportowania tychże transakcji zgodnie z Rozporządzeniem EMIR), celem uzyskania odpowiedniego numeru identyfikacyjnego (tzw. LEI, z ang. Legal Entity Identifier).

Co to jest LEI?

Numer identyfikacyjny LEI jest numerem odpowiadającym danemu podmiotowi prawnemu (z wyłączeniem osób fizycznych). Intencją wprowadzenia numeru identyfikacyjnego LEI jest możliwość unikalnego identyfikowania każdego podmiotu prawnego na skalę globalną – żaden z podmiotów prawnych na świecie nie będzie posiadał takiego samego numeru identyfikacyjnego LEI, i dla każdego podmiotu prawnego będzie istniał tylko jeden numer identyfikacyjny LEI w celu jego identyfikacji.

Poniżej zamieszczamy listę podmiotów prawnych z grupy Deutsche Bank w Unii Europejskiej wraz z ich numerami identyfikacyjnymi LEI. Lista ta będzie systematycznie aktualizowana.

Registered Name LEI
Deutsche Bank AG 7LTWFZYICNSX8D621K86
DB Energy Commodities Limited LEI application in progress
Deutsche Bank Luxembourg S.A. 529900FIAMEJDQ8C9097
Deutsche Bank PBC Spólka Akcyjna LEI application in progress
Deutsche Bank Polska Spólka Akcyjna LEI application in progress
Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden Aktiengesellschaft 52990057YMC0SJRNDC67
Deutsche Bank Società per Azioni LEI application in progress
Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española LEI application in progress
Deutsche Holdings No. 3 Limited 529900SVE09UXRXL5B58
DB Covered Bond S.r.l. LEI application in progress
Santander Securities S.A. 2594008W4IDTFOETWG77

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy kontaktować się z Santander Securities S.A. za pośrednictwem adresu mailowego: santander.securities@santander.pl.

Obowiązek uzyskania numeru LEI

Zgodnie z przepisami rozporządzeń delegowanych na podstawie Rozporządzenia EMIR, posiadanie odpowiedniego numeru identyfikującego podmiot jest niezbędne do przekazywania do Repozytoriów Transakcji, informacji o zawartych kontraktach pochodnych.Kody LEI, zgodnie z przepisami rozporządzeń delegowanych na podstawie Rozporządzenia EMIR, są wymagane w ramach przekazywania do Repozytorium Transakcji, informacji o zawartych kontraktach pochodnych, jako jedne z możliwych numerów identyfikujących podmiot prawny zawierający transakcje na światowych rynkach finansowych.Kod LEI to 20 znakowy, alfa-numeryczny identyfikator podmiotu nadawany przez LOU (z ang. Local Operating Unit) autoryzowane przez ROC (z ang. Regulatory Oversight Committee). Takim podmiotem uprawnionym jest między innymi, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, który w dniu 19 sierpnia 2013 roku otrzymał prefix (2594) umożliwiający nadawanie osobom prawnym numerów identyfikujących LEI. Z kolei w dniu 27 grudnia 2013 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uzyskał od Regulacyjnego Komitetu Nadzorczego z siedzibą w Bazylei, status globalnie uznawanej jednostki pre-LOU.

Jak otrzymać kod LEI?

Obowiązujące obecnie regulacje prawne, stawiają numerację LEI a pozycji kluczowej z punktu widzenia obowiązku raportowania transakcji instrumentów pochodnych do repozytoriów transakcji.Mając na względzie powyższe, każdy podmiot prawny zaangażowany w takie transakcje, bez względu na pozycję, jaką będzie zajmował w całym procesie zawierania i rozliczania takich transakcji, będzie zobowiązany do posiadania takiego numeru. Jednocześnie przypominamy, że numer LEI powinien zostać uzyskany przez podmiot prawny przed wejściem w życie obowiązku raportowania, tj. przed dniem 12 lutego 2014 roku.Zachęcamy do występowania do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (bądź też innego podmiotu posiadającego stosowne uprawnienia), z wnioskami o nadawanie numeru LEI. Poniżej znajdą Państwo odnośniki do odpowiednich stron.Strona Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w WarszawieRepozytorium Transakcji wersja EMIRKDPW LEIRepozytorium Transakcji