Uzgadnianie Portfeli i Rozstrzyganie Sporów

Wszystkie podmioty podlegające Rozporządzeniu EMIR zobowiązane będą do regularnego przekazywania i weryfikacji danych dotyczących wzajemnie zawartych transakcji dotyczących instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym nierozliczanych przez Kontrahentów Centralnych, co umożliwi okresowe uzgadnianie portfeli (tzw. rekoncyliację portfeli).

Wszystkie z wyżej wymienionych podmiotów będą również zobowiązane do posiadania odpowiednich procedur dotyczących postępowania w przypadku wystąpienia sporów, jak również do zgłaszania właściwemu organowi wszelkich nierozwiązanych sporów, trwających dłużej niż 15 dni i których kwota lub wartość przewyższa 15 mln EUR.

Zobowiązanie to weszło w życie z dniem 15 września 2013 roku.